رفع ارور Minimize redirects

رفع ارور Serve Resources from a Consistent URL در GTmetrix